Sylwester z COVID. Sprawdź zanim pójdziesz się bawić

Główny Inspektor Sanitarny przypomina o najważniejszych elementach rekomendowanego postępowania przy organizacji imprez sylwestrowych i noworocznych.

Rekomendowane zasady dla organizatora wydarzenia

Powołanie lub delegowanie w strukturach organizatora wydarzenia osoby lub zespołu osób do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur przeciwepidemicznych. Osoba ta powinna pozostawać w kontakcie z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną przed, w trakcie oraz po imprezie.

Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:

zebranie danych umożliwiających łatwy kontakt z obsługą po wydarzeniu;

zapewnienie aby, zwłaszcza bezpośrednio z klientem, pracowały wyłącznie osoby posiadające aktualny paszport covidowy (aktualny certyfikat szczepień, status ozdrowieńca nie starszy niż 180 dni);

obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos u wszystkich pracowników;

zapewnienie, aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;

częsta dezynfekcja dłoni w tym na wejściu i wyjściu na teren imprezy;

udostępnienie środków do dezynfekcji w ogólnodostępnych miejscach, toaletach, przy wejściu, wyjściu;

udostępnienie pojemników na zużyte maseczki, jednorazowe rękawiczki, inne odpady – preferowane kosze bezdotykowe;

zapewnienie uczestnikom środków do dezynfekcji rąk, a także wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji w ilości wystarczającej do pracy na czas całej imprezy;

szkolenie pracowników w zakresie możliwie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur obowiązujących na imprezie.

Organizator zastosuje się do aktualnego na dzień 31 grudnia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zapewnienie weryfikacji osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19 poprzez skontrolowanie kodów QR na wejściu.

Zapewnienie, aby osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 przedstawiły wyniki testu na koronawirusa nie starsze niż 48 godzin od wejścia na teren imprezy.

Rekomendowane zasady pracy wykonawców

Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra pomiędzy występującymi – tam, gdzie będzie to możliwe.

Zakładanie maseczek zasłaniających usta i nos zawsze i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe.

Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.

Zapewnienie higieny charakteryzacji artystów np. wykonywanie pracy charakteryzatora w rękawiczkach oraz z zasłoniętą twarzą za pomocą maseczki, mycie rąk i ich dezynfekcja przed i po sesji makijażu/czesania, prowadzenie charakteryzacji z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wszystkie narzędzia służące do charakteryzacji powinny być zdezynfekowane przed użyciem (optymalnie jednorazowe/dedykowane artystom zestawy).

Zapewnienie dezynfekcji sprzętu technicznego, szczególnie tego na użytek osobisty np. mikroporty.

Rekomendowane zalecenia dotyczące udziału osób w imprezie

Regulamin wydarzenia opracowany przez organizatora powinien uwzględniać zapisy w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:

klauzulę RODO umożliwiającej organizatorowi wgląd do certyfikatów COVID uczestników, a także, w razie konieczności, udostępnienie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych osób z kontaktu z osobą zakażoną;

okazanie przez uczestnika certyfikatu COVID przy wejściu na imprezę jeśli w miejscu wydarzenia znajduje się już określony prawem limit osób;

obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w środki ochrony osobistej.

Uczestnicy muszą zostać poinformowani z wyprzedzeniem o:

akceptacji regulaminu imprezy i obowiązku przestrzegania jego zapisów, co jest równoznaczne z uczestnictwem w wydarzeniu;

zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.

W komunikacji z uczestnikami imprezy organizator wydarzenia zobowiązany jest wykorzystać wszystkie dostępne kanały informacyjne.

Zasady zbierania danych osobowych i kontaktowych powinny być zgodne z aktualnymi rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na terenie wydarzenia rozmieszczone środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne lub oznaczenia przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu 1,5 m.

Zasady wejścia i wyjścia publiczności

Wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe); na imprezach gdzie obowiązuje procedura przeszukania ochrona powinna regularnie dezynfekować ręce.

Ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m.

Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników na wejściu do obiektu lub na teren imprezy.

Odpowiednie dostosowanie szerokości i liczby wejść oraz systemu kolejkowania w celu utrzymania zalecanego dystansu społecznego.

Preferowane bilety elektroniczne w telefonach.

Udostępnienie największej możliwej liczby wyjść.

Kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.

Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia

Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA; w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi – postepowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH PIB.

Sprzątanie stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:

Środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy m.in. w toaletach oraz przy wejściach i wyjściach na teren imprezy z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (osoby z niepełnosprawnością nie wymagają innych środków do mycia i dezynfekcji toalet).

Udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja ich w taki sposób, aby móc zachować wymagany dystans.

Oznaczenie pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, właściwe postępowanie z odpadami.

Udostępnienie wyłącznie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe.

Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość).

Sprzątanie i dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.

Sprzątanie stref przygotowywania i wydawania posiłków powinno uwzględniać:

Stosowanie środków dezynfekujących.

Obowiązek i zwiększona częstotliwość odkażania lub ozonowania takich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, z którą kontaktuje się klient.

Odkażanie urządzeń systemów płatności.

Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla pracowników i obsługi.

Ciągi komunikacyjne/toalety:

Zapewnienie w miarę możliwości bezdotykowego otwierania drzwi.

Używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, starsze, ciężarne.

Zakaz używania nadmuchowych suszarek do rąk.

W miarę możliwości ograniczenie w toaletach kontaktu bezpośredniego z inną osobą.

Posiłki serwowane dla obsługi i artystów z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego.

W strefie konsumpcji posiłków dostępne płyny do dezynfekcji.

Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia

Wszystkie podmioty prowadzące działalność żywieniowo-żywnościową podczas trwania imprezy masowej powinny posiadać decyzje zatwierdzającą i wpis do rejestru lub wpis do rejestru w trybie art. 61 i nast. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz przestrzegać wymogów prawa żywnościowego zawarte w rozporządzeniu WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1—54, z późn. zm.) a także przepisów ustanawiających określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Prowadzenie małej gastronomii i obrotu żywnością nieopakowaną możliwe jest przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia lub wykonania prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

Dla osób prowadzących produkcję w zakresie małej gastronomii lub obrotu żywnością zaleca się wydzielenie urządzeń sanitarnych – WC z umywalką do mycia rąk z pełnym wyposażaniem, środki do mycia rąk oraz ich higienicznego suszenia.

Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust maseczką. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe.

Zaleca się, aby pojemniki z płynem dezynfekującym dla uczestników zostały zapewnione przy wejściach, w toaletach i przy punktach sprzedaży.

Zaleca się wyposażenie stanowisk obsługi w przeźroczystą osłonę np. z pleksi, oddzielającą klienta od pracownika.

Częste dezynfekowanie lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów – każdorazowo po/przed użyciem. Systematyczna dezynfekcja rąk.

Należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy w tym przy stoiskach sprzedażowych wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności.

Konfekcja na stoiskach dostępna bez możliwości przymierzania.

Umożliwienie zakupu maseczek ochronnych.

Procedury dla imprez plenerowych

Obowiązek zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.

Zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Odpowiednia do liczby uczestników liczba dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje.

Zapewniona obsługa do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet.

Wyraźnie oddzielony i oznaczony teren dla widowni, w celu uniknięcia mieszania się uczestników imprezy z osobami postronnymi, np. spacerowiczami.

Źródło: gis

fot. ilust.

Facebook Comments