Zmiany zasad odbywania kary. Więcej środków wolnościowych i posiedzenia zdalne

Uproszczenie procedur związanych z doprowadzeniem skazanego do odbycia kary, rozszerzenie możliwości stosowania dozoru elektronicznego oraz odbywania posiedzenia sądu penitencjarnego w formie zdalnej – to niektóre zmiany w kodeksie karnym wykonawczym zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) w założeniach jego nowelizacji.

W obecnym stanie prawnym osoba skazana na karę pozbawienia wolności w pierwszej kolejności wzywana jest przez sąd do odbycia kary poprzez stawienie się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu. Ale sąd może też polecić doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez takiego wezwania. Dopiero, jeżeli skazany nie stawi się w areszcie śledczym, sąd decyduje o doprowadzeniu skazanego i obciąża go poniesionymi w związku z tym kosztami. Po decyzji klasyfikacyjnej komisji penitencjarnej skazany następnie przenoszony jest z aresztu śledczego do właściwego zakładu karnego, w którym ma odbywać karę.

Zgodnie z założeniami proponowanej przez MS nowelizacji (art. 79) sądy mają co do zasady, w każdym przypadku wydawać polecenie zatrzymania i doprowadzenia każdego skazanego na kartę pozbawienia wolności do aresztu śledczego, bez uprzedniego wzywania go do stawienia się w określonym miejscu i wyznaczonym terminie. W nowelizacji pojawiła się też propozycja, by posiedzenia sądu penitencjarnego odbywały się w formie zdalnej.

Cytowani przez Prawo.pl eksperci chwalą zapisy, na podstawie których skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze krótszym niż trzy lata, któremu do odbycia pozostała część kary, ale nie więcej niż sześć miesięcy, będzie mógł odbyć resztę w systemie dozoru elektronicznego.

Na aprobatę środowiska, według Prawo.pl, może także liczyć propozycja, by prokurator mógł sprzeciwić się postanowieniu sądu o wstrzymaniu wykonania orzeczenia, jeśli miałoby to prowadzić do zwolnienia skazanego z aresztu śledczego lub zakładu karnego. Zgodnie z tym zapisem prokurator mógłby wnieść zażalenie na postanowienie o wstrzymaniu wykonania orzeczenia.

Celem proponowanych przez MS zmian jest m.in. poprawa warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, ochrona społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw, poprawa warunków wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz usprawnienie procedur związanych z wykonywaniem kar i tymczasowego aresztowania.

Źródło: pap-mediaroom

fot.ilust.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.