Finanse & bussinesPolskaPrawo

Bat na nieuczciwych „prawników”

Według projektu przygotowanego przez Adwokaturę, pomoc prawną mogliby świadczyć jedynie adwokaci, radcy prawni oraz inni przedstawiciele zawodów uprawnionych do tego na podstawie ustaw. Za złamanie tej zasady miałaby grozić grzywna do 50 tys. złotych – czytamy na łamach serwisu Prawo.pl.

r e k l a m a

Zgodnie z propozycją Naczelnej Rady Adwokackiej, do której dotarło Prawo.pl, działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu pomocy prawnej ma być wykonywana wyłącznie przez: adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych oraz inne podmioty wykonujące czynności wchodzące w zakres pomocy prawnej, uprawnione do ich wykonywania na podstawie ustaw i w zakresie oraz formach w nich określonych.

Z założeń projektu Adwokatury wynika, że działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu pomocy prawnej ma być wszelkiego rodzaju odpłatna działalność wymagająca wiedzy lub kwalifikacji prawniczej, w szczególności: udzielanie porad prawnych; sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych oraz innych pism mających wywołać skutki prawne.

Ponadto – czytamy na łamach Prawo.pl – opracowywanie, w związku z udzieloną poradą prawną albo sporządzoną opinią, projektów aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych w tym wewnętrznie obowiązujących. I na koniec, reprezentowanie osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniach toczących się przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej, administracji samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i urzędami.

W opisywanym przez Prawo.pl projekcie wskazano również, że przedsiębiorca, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu pomocy prawnej, a nie ma do tego kwalifikacji, będzie miał 60 dni od dnia jej wejścia na złożenie wniosku o zmianę danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców lub wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

r e k l a m a

Chodzi oczywiście o wykreślenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej oznaczonego kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) „69.10 Działalność prawnicza”.

Kolejną kwestią jest, zapisana w projekcie Adwokatury, propozycja grzywny. Zgodnie z projektem, kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu pomocy prawnej lub wykonuje taką działalność podlega grzywnie do 50000 zł. Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która nie będąc uprawnioną, posługuje się kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 69.10 Działalność prawnicza lub świadczy taką pomoc niezarobkowo.

źródło: pap-mediaroom

fot. ilust.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *