PolitykaPolska

Kolejne postępowanie TSUE przeciw Polsce! Tym razem za ścieki

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prowadzi kolejne postępowanie przeciwko Polsce. Sprawa dotyczy niewykonania europejskiej dyrektywy dotyczącej ścieków.

Dyrektywa, której dotyczyć będzie skarga to 91/271/EWG. W dyrektywie tej zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, aby aglomeracje miejskie (miasta, miejscowości i tereny zamieszkałe) odpowiednio odbierały i oczyszczały ścieki, eliminując lub ograniczając w ten sposób wszystkie niepożądane skutki, jakie się z nimi wiążą przy ich uwalnianiu do jednolitych części wód.

Polska zobowiązała się przestrzegać te założenia od 2015 r. Do dziś w Polsce pozostaje 1183 miejscowości które nie są wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych. Ponadto w 1282 miastach ścieki komunalne dopływające do systemów zbierania nie są odpowiednio oczyszczane przed ich odprowadzeniem.

Postępowanie przed TSUE zakończy się prawdopodobnie kolejnymi milionami euro do czasu wdrożenia dyrektywy co może zająć kilka lat.

TSUE jest ulubionym narzędziem urzędników unijnych mającym na celu odebranie Polsce funduszy unijnych i wywierania presji mającej doprowadzić do zmiany rządów w Polsce.

Źródło: TSUE/PP

fot. ilust.

Facebook Comments